5

Instructions

เลือกภาษาตรงมุมล่างขวา จากนั้นก็เริ่มเล่นเกมส์ โดยอ่านจากคำอธิบายของผู้ช่วย

Game Details

เกมส์ผ่าตัดฟัน เราเป็นคุณหมอรักษาฟันคนไข้ โดยเลือกเครื่องไม้เครื่องมือ และทำการตรวจและรักษาให้ถูกต้อง

Date Added: 2014-05-03

Played 8625 times

Loading...